Forensik

Mobilforensik

Publicerat: 
2016-05-09 10:18

I saw a guy today at Starbucks.
He had no smartphone, tablet or laptop.
He just sat there drinking his coffee.
Like a psycopath

 

Vår värld blir allt mer fokuserad kring våra mobila enheter. Sannolikheten är stor att en person inte lämnar sitt hem utan sin smartphone. Till följd blir vi allt mer beroende av våra telefoner och lagrar allt mer information på dem.
Men hur mycket av den informationen kan vi komma åt med de rätta verktygen? I denna artikel undersöker vi vad vi kan få ut ur en ordinarie mobiltelefon. Till vår hjälp har vi verktyget Cellebrite och en ordinarie Samsung Galaxy S3 som vi förväg har preparerat med bilder, surfhistorik, appar etc. Som en del av testet har vi även installerat en app med en inbyggd trojan i syfte att testa huruvida Cellebrites virusskanner kommer fånga upp den skadliga koden.

Extraktion

Innan vi påbörjar vår undersökning måste vi först ta en avbild på vår telefon. Det finns för tillfället tre olika typer av extraheringar som vi kan använda oss av. Dessa är följande

Fysisk extraktion: En fysisk extraktion tar en bit-by-bit avbild av lagringsutrymmena på telefonen. Smått och gott betyder detta att vi får full åtkomst till alla filareor, såväl som RAM, ”dold” app-data och raderade filer.
Logisk extraktion: Den logiska extraktionen kan främst liknas vid en backup av telefonen. Vi får här ut information i form av bilder, app-data, SMS och i vissa fall raderade telefonloggar.
Filsystems extraktion: Detta läge är en mix av de både ovanstående. Det data vi får ut kan mest liknas med den vi får ut vid den logiska extraktionen, men till skillnad från en vanlig logisk extraktion får vi även tillgång till telefonens RAM med en filsystems extraktion.

Så varför skulle en utredare inte välja en fysisk extraktion vid varje utredning? Problemet ligger grundat i att en fysisk extrahering är begränsad till ett visst antal telefonmodeller. Cellebrite använder sig av modellspecifika lösningar för att skjuta in den bootloader som används för att genomföra den fysiska extraktionen. Som regel är det främst äldre modeller som är kapabla till en fysisk extraktion.

För denna undersökning använder vi som tidigare nämnt en Samsung Galaxy S3 som testobjekt. I skrivande stund är denna modell rätt så gammal och är kapabel till att extraheras enligt alla 3 ovannämnda metoder. Vi använder självklart en fysisk extraktion i detta fall.

Processen för att genomföra en fysisk extraktion varierar från modell till modell. I vissa fall behöver utredaren gå igenom en mindre lista av åtgärder för att kunna genomföra en fysisk extraktion. Exempelvis behöver en Nokia Lumia 925 ha batteriet laddat mellan exakt 17-19% samt ha ett vanligt foto på telefonen för att det ska vara möjligt att genomföra en fysisk extraktion.
Lyckligtvis är processen för vårt testobjekt simpel och vi behöver här bara starta upp telefonen med hjälp av en av de medföljande pluggarna innan vi kopplar in det i Cellebrite-dosan.

Bilden visar telefonen uppstartad med cellebrites egna bootloader

Undersökning

Efter en stund har vi till slut fått ut en fysisk avbild på vår telefon. Nästa steg är att ladda in avbilden i den medföljande programvaran ”UFED Physical Analyser”. Programvaran sorterar automatiskt in all data i avbilden i motsvarande kategorier och raddar upp det fint och lättillgängligt.

Raderade SMS, bilder, videos etc. återskapas automatiskt och markeras med ett rött kryss för att indikera att det är filer som har återskapats.

Resultat

Vi kontrollerar först och främst e-post, sms och annan standarddata. Som visat på bilden ovan lyckades Cellebrite återskapa SMS från 2012. All data på telefonen har återskapats och kategoriserats som förväntat.
Eftersom vi använde oss av en fysisk extraktion har vi tillgång till databaser för appar och operativsystem som kan användas vid djupare analyser.

Medan vi fortsätter med vår analys av data så kör vi igång virusskannern i bakgrunden för att kontrollera om vi hittar den skadliga koden som vi tidigare lagt på telefonen. Virusskannern behöver enbart riktas in på de filareror som ska skannas igenom och sköter därefter resten av skanningen automatiskt.

Under tiden kollar vi igenom listan av appar. Här noterade jag att några av de applikationer jag tidigare installerat och därefter raderat inte listades som återställda och dök i själva verket inte upp över huvud taget. Anledningen till varför raderade appar inte listas medan all annat data kunnat återställas är oklart i skrivande stund.

Till slut har vår virussökning kört klart och vi observerar resultatet. Här ser vi att vår skadliga kod har fångats upp samt ytterligare en app som kategoriserats som riskware (som i slutändan bedömdes som en false-positive).

Slutsats

Cellebrite erbjuder en lätthanterlig lösning för forensiska analyser av telefoner.
Den största begränsningen ligger just nu i att enbart äldre modeller av telefoner är kapabla till fysiska extraktioner. Senare modeller är begränsade till logiska eller filsystems-extraktioner vilket delvis begränsar den data vi får ut samt inte tillåter oss att återställa raderad data.

En fysisk extraktion har även fördelen med att ge oss en bit-by-bit avbild som kan användas med andra verktyg för specifika analyser. Lyckligtvis ger gränssnittet oss åtkomst till det data som ingår i majoriteten av alla analyser vilket till stor del eliminerar problemet med att behöva använda specialinriktade verktyg för att genomföra analysen.

 

 

Skribent(er): 
Peter Hildeblom

Om digitala bevis

Publicerat: 
2016-04-06 23:30

En nyligen utgiven doktorsavhandling avseende digitala bevis väckte mitt intresse häromdagen. Avhandlingen ”Om informationstekniskt bevis” av Jonas Ekfeldt tar bland annat upp aspekter gällande korrekt terminologi, felkällor vid framtagning och värdering av digitala bevis samt rättsväsendets behov av nya kunskaper för att kunna behandla digital bevisning på rätt sätt.

En avhandling av denna typ kan även ha ett värde utanför rättsväsendet. Det kan gälla allt från så enkla saker som vilka forensiska verktyg och tekniker som används, hur bevisinsamlingsuppdrag bör formuleras och vilken kompetens som krävs av en forensiker, till hur rättsväsendet ser på olika former av digitala bevis.

Det finns givetvis många former av digitala bevis. I allmänhet tänker vi som arbetar med säkerhet ofta på ett antal fokusområden, exempelvis

• Hur ska vi analysera ett angrepp mot ett av våra egna IT system
• Vad händer om en av våra användare utsätts för dataintrång
• Vad händer om en av våra användare eller kunder tapparsin dator eller mobil

Det finns alltså ett behov av både säkerhetsanalyser och forensiskt kunnande långt utanför den rättsliga arenan. Det händer givetvis också att en verklig händelse leder till polisanmälan och att underlag från berörda IT system lämnas ut i händelse av att en förundersökning inleds.
Inom polisen och de rättsvetenskapliga institutionerna är situationen delvis annorlunda

• Digital information kan användas för spaning (masttömning och samtalslistor)
• En misstänkts dator, dataminnen och mobiler kan undersökas för att ge bevisning
• En misstänks dator eller hemnätverk kan matchas mot spår av dataintrång
• En misstänkts konton kan matchas mot aktiviteter i ett IT system
• Vid behov får man söka hjälp av teleoperatör, bank eller annan berörd organisation

Det är alltså mer vanligt att denna typ av forensiska undersökningar koncentreras till den misstänktes egendom och att resultaten kommer att ifrågasättas av den misstänkte. Exempelvis kan en misstänkt hävda att utrustningen var utlånad, stulen eller fjärrstyrdes varvid en forensisk undersökning ofta tar med dessa aspekter redan vid genomgången.

Det finns redan generella tekniker för att undersöka en misstänkts dator. Exempelvis används normalt en väldefinierad teknik för att klona hårddisken från en beslagtagen dator för att minska risken att forensikern påverkar IT systemet och för att kunna ge en annan expert vid ett senare tillfälle samma möjligheter att gå igenom materialet. Det är också ganska vedertaget vad en forensisk undersökning i dessa fall syftar till, exempelvis att gå igenom bilder, dokumentet, kontakter och meddelanden som skulle kunna knytas till ett misstänkt brott. Givetvis är det viktigt att uppdragsformuleringen är rätt från början, likaså att forensikern väl skiljer mellan egna observationer och egna slutsatser.

Flera av de slutsatser som dras i dessa avseenden i avhandlingen är förhoppningsvis redan naturliga för de som arbetar med granskningar och revisioner av IT system, exempelvis att man måste beskriva vilket uppdrag som erhållits, vilka eventuella omständigheter som ska påvisas (jämför användning av kontrollmål vid en revision), vilken terminologi som använts i det aktuella sammanhanget, vilka observationer som gjorts (vilket data eller loggposter som selekterats fram), vilka slutsatser som kan dras och hur säkra dessa slutsatser är. Detta är i sig inget konstigt, men de skräddarsydda kurser som finns för forensiker tar inte alltid upp dessa aspekter i önskad omfattning.
En annan aspekt är att utvecklingen inom IT området är fortsatt snabb och att rättsväsendet i någon mening alltid måste finna sig i att vara lite grann på efterhand.

Vad finns det då för slutsatser att dra för oss som arbetar med säkerhet av avhandlingen?

För mig var den viktigaste punkten nog att stämma av terminologi och tankesätt mot de som gäller inom det svenska rättsväsendet. Flera av de kunskaper vi har kommer utifrån och är antingen givna av de professionella organisationer vi personligen tillhör eller av de organisationer som tillhandahåller IT produkter eller anvisningar för säker användning av IT produkter. Flertalet av dessa organisationer är givetvis utländska. Vi är därmed vana att arbeta i blandad miljö med både svensk och engelsk terminologi och i de flesta fall även en områdesspecifik fackterminologi.
De rättsliga regler och säkerhetsprinciper vi lärt oss är ofta mer eller mindre globala. Det är då värdefullt att läsa en avhandling på svenska som dessutom utgår från svenska rättsregler även om det tekniska djupet i avhandlingen inte tillför något egentligt nytt. När vi exempelvis använder en forensisk programvara eller följer en undersöknings och rapporteringsmall så är underlagen normalt på engelska och det är då värdefullt att ha ett dokument som använder mer eller mindre vedertagna svenska begrepp eller som avhandlingen kanske snarare avsåg att göra – att redogöra för vilken osäkerhet som finns i dessa begrepp, vilka felkällor man bör ta hänsyn till vid sammanställning av utredningar och hur man ska presentera utredningar med minst risk för juridiska missuppfattningar.

Även sammanställningen i avhandlingen av rättsfall och lagar som berör digitala bevis eller IT system var av ett visst intresse. Samtidigt blir varje sammanställning av denna typ relativt begränsad avseende hur mycket som kan skrivas om varje fall. Det ligger i sakens natur att domar och förundersökningsprotokoll ofta ger en mer detaljerad och kompletterande bild av hur digitala bevis samlas in, används och slutligen värderas.

Min slutsats är avhandlingen hursomhelst är väl värd att laddas hem och ägnas några timmars läsning av den som är intresserad av ämnesområdet även enbart ur ett mer renodlat säkerhetsperspektiv.

Länk till avhandlingen Om informationstekniskt bevis: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:900594/FULLTEXT05.pdf

Skribent(er): 
Tomas Forsberg

RSAC2016 - Lösenfrasknäckning, samt Hackerspårning med hjälp av Sysinternals SysMon

Publicerat: 
2016-03-24

I början av månaden gick RSA Conference USA 2016 av stapeln i San Francisco. Jag och Mikael var där och höll vår presentation angående mitt/vårt arbete med lösenfrasknäckning med hjälp av Markovkedjor. Vi fick bra respons och många frågor efteråt, och det kändes som att åhörarna tyckte det var intressant, nydanande och att de kommer att få inspiration av vår metod för knäckning av långa lösenordsfraser. Åtminstone kommer de nog tänka till lite extra innan de väljer sin nästa lösenordsfras.

Vår session fick dessutom privilegiet att vara en av de tre som presenterades under rubriken "Agenda & Tracks" på förstasidan på konferensens site, dessutom strax jämte keynotetalaren Sean Penn, bara en sån sak… Nu har de precis ersatt både Sean och oss med andra rubriker, men vi fick pryda huvudsidan i ungefär tre veckor, däribland hela den vecka som konferensen pågick.

Mer information om vårt arbete med knäckning av lösenordsfraser kan hittas via referenserna [2] samt [3]. Rapport finns nu även publicerad på International Association For Cryptologic Research [4].

Givetvis fanns även en hel del andra sessioner som var mycket intressanta, och en av dem som jag kände kunde ha stor praktisk nytta i mitt arbete såväl som privat, var en genomgång av Sysinternals-svitens relativt nya tillskott ”SysMon” (1,5 år gammalt, men ny version ute nyligen). Denna sessions titel var “Tracking Hackers on Your Network with Sysinternals Sysmon”, och jag tänkte här försöka återberätta de intressantare delarna med hjälp av egna ord, kommentarer och tester.

Sysinternals

För den som inte känner till Sysinternals [7], så var det ett företag som skapade en mängd praktiska och kraftfulla freeware-systemverktyg för Windows med hjälp av operativsystemets mestadels odokumenterade nativa API, vilket gör att de ofta kan trolla mer med avancerade funktioner i Windows än verktyg som använder de mer officiella API:erna. Företaget är sedan en bra tid tillbaks uppköpt och en del av Microsoft TechNet, men de lyckades vid övertagandet förhandla fram att hela deras svit skulle vara fortsatt gratis och fritt att använda.

SysMon

Ett av de senare verktygen de tagit fram är alltså SysMon [8], och dessutom släpptes en ny version strax innan RSA-konferensen, så huvudutvecklaren Mark Russinovich var där och presenterade verktyget och dess nya features samt gav en del tips om det.

SysMon är i princip det enda verktyget i sviten som behöver installeras, och det körs sedan som en service som startar automatiskt vid varje systemstart, och loggar vissa systemaktiviteter som kan vara typiska vid exempelvis intrång och/eller malware. Dessa loggar skrivs till en egen sökväg i Windows eventlog, och kan vara till god hjälp både för att upptäcka och spåra konstiga processer/malware samt vid forensikarbete efter ett eventuellt intrång eller virusangrepp.

Aktivitetstyper som kan loggas: (alla är inte påslagna i defaultinstallationen)

1 Process Create
Detaljerad information om startade processer, såsom full kommandorad, processens ID och GUID, filens hashvärde (SHA1 som default, men det går att aktivera andra), användare etc.

2 File Creation Time Changed
När en process i efterhand ändrar tiden för skapande av en fil. Utan filtrering kan detta ge många false positives då exempelvis komprimeringsprogram och webbläsare kan ändra denna tidsstämpel för att den ska matcha originalfilens, men det är även ett vanligt sätt för hackare och malware att dölja sina spår.

3 Network Connection
Loggar nya nätverksanslutningar över såväl UDP som TCP. Här sparas bland annat vilken process som initierade anslutningen, vilket protokoll, IP, port som användes hos såväl mottagare som avsändare, samt i förekommande fall dnsnamn och portnamn.

4 Sysmon Service State Change
Loggning vid ändring av körstatus på själva SysMons service. Här kan man alltså se om och när SysMon stängts av eller satts igång.

5 Process Terminated
Processens ID och GUID, samt aktuell tid anges här för en process som avslutats.

6 Driver Loaded
Loggar laddade drivrutiner med information om vilken avbild som använts, dess hashvärde(n), samt om den är signerad och i sådant fall av vem.

7 Image Loaded
Logg över vilka moduler (dll-filer) som laddas av olika processer. Logghändelsen innehåller information om processens ID, GUID samt sökväg till avbild, den laddade modulen och dess hashvärde(n) samt om den är signerad och i sådant fall av vem.
Denna loggning är avstängd i grundinställningarna och bör användas med försiktighet då det även vid vanlig användning skapas väldigt många sådana här event. På 2,5 minuter loggades 480 händelser när jag testade denna funktion. Denna loggning kan vara bäst att använda för att med hjälp av config-filen filtrera på och bevaka någon speciell process eller modul.

8 CreateRemoteThread
Loggar när en process skapar en tråd i en annan process. Detta är vanligt att angripare/malware gör för att exempelvis använda sig av andra processer för att hålla sig dolda eller eskalera sin behörighet. Dock finns det också legitim användning även av denna metod.
Loggar innehåller diverse information om källprocess, målprocess, samt vilken adress i minnet tråden startades på.

9 RawAccessRead
Skapar loggar över direktläsning av diskar/volymer. Detta är vanligt bland malware i försök att kringgå filsystemets normala säkerhetsskydd för filer etc.  

255 Error
Om något fel inträffar i själva SysMon loggas det som en händelse av denna typ.

Sökning av hashvärden i Virustotal

En fils beräknade hashvärde kan ses som ett (i princip) unikt globalt ID för filen. Ett mycket användbart sätt att använda de hashvärden som sparas i SysMons loggar, är att göra en sökning på dem på exempelvis siten virustotal [10], för att få en indikation på om det aktuella programmet är pålitligt eller ej.

Nedan visas ett exempel på en sökning av en process startad av taskeng.exe (som normalt startar schemalagda uppgifter):

I eventet på bilden ser vi en hel del information om den startade processen, såsom användare som startade den, vilken sökväg den startades på, vilken kommandorad den startades med, information om den överordnade processen etc. Enligt denna information i eventet kan man skapa en hypotes om att det antagligen är en schemalagd uppdatering för Flash som startats, men eftersom vi är misstänksamma av oss vill vi bekräfta detta. I eventet hittar vi även hashvärden för processens fil, något av dessa använder vi i nästa steg för att på virustotal.com verifiera filens ursprung, samt om den kan vara skadlig.

SHA1-värdet som är markerat i bilden ovan klistrar man enkelt in på virustotal (fliken "Sök"/"Search") enligt bild nedan:

Just denna fil verkar enligt virustotal rätt ofarlig enligt sökresultatet:

Sökresultat visar att den aktuella filen inte är flaggad som direkt farlig

Man kan även exempelvis se på fliken "File Detail" att filen tillhör Flash Player Update Service, och är signerad av Adobe/Verisign, vilket ytterligare bekräftar vår initiala hypotes.

Filen är signerad av Adobe/Verisign, och tillhör Flash uppdateringstjänst.

Om man nu anser att ett program som Flash är pålitligt och oskadligt (!?), så kan man nu pusta ut och avfärda sin misstänksamhet mot denna processtart.

Installation/konfiguration

Installationen av SysMon sker genom att, efter nedladdning/uppackning, som administratör köra exempelvis kommandot:

sysmon –accepteula –i

Detta installerar SysMon med defaultkonfiguration, vilket innebär att endast SHA1-hashvärden beräknas för de filer som förekommer i loggarna, samt att loggning av nätverksanslutningar (eventID 3) och modulladdning (eventID 7) är avstängda. Med -accepteula slipper man dessutom popuprutan med licensavtalet, vilket vi antagligen sett förut då det är samma för samtliga sysinternalsverktyg.

Det finns ett fåtal ytterligare alternativ man kan sätta antingen direkt vid installationen, eller efteråt med nedanstående kommando.

sysmon –c [alternativ]

med de alternativ man vill ha (om man inte ger ytterligare alternativ visas nuvarande konfig).

Exempel kan vara att man vill att alla stödda typer av hashvärden (sha1, sha256, md5, imphash) skall visas för de filer som förekommer i eventen, vilket fås av kommandot

sysmon –c –h *

för att aktivera loggning av nätverksanslutningar lägger man till –n

för att aktivera loggning av modulladdningar lägger man till –l (med eventuell påföljande lista på målprocesser att övervaka, för att slippa överflödsinformation)

Konfigurationsfil och filtrering

För att ha större kontroll och lättare kunna göra mer avancerade inställningar, speciellt filtrering, är det dock smidigare att först skapa en konfigurationsfil som man sedan laddar genom kommandot

sysmon –c [sökvägtillkonfigfil].xml

Filen skall vara i xml-format, och här ges ett exempel med en del mer eller mindre användbara filter (gjorda mest för illustration), några kopierade från [6].
 

<Sysmon schemaversion="2.01">
 
  <!--Inkludera alla typer av hashvärden-->
  <HashAlgorithms>*</HashAlgorithms>
 
  <EventFiltering>
 
  <!--Logga bara inkommande anslutningar eller till port 443-->
    <NetworkConnect onmatch="include">
      <Initiated condition="is">false</Initiated>
      <DestinationPort condition="is">443</DestinationPort>
    </NetworkConnect >
 
    <!--Logga bara trådinjektioner i lsass eller winlogon-->
    <CreateRemoteThread onmatch="include">
      <TargetImage condition="image">lsass.exe</TargetImage>
      <TargetImage condition="image">winlogon.exe</TargetImage>
    </CreateRemoteThread >
 
    <!--Strunta i att logga start av moduler signerade av Microsoft-->
    <ImageLoad onmatch="exclude">
      <Signature condition="contains">microsoft</Signature>
      <Signature condition="contains">windows</Signature>
    </ImageLoad>
 
    <!--Ignorera filtidsändringar gjorda av chrome och 7zip-->
    <FileCreateTime onmatch="exclude">
      <Image condition="end with">chrome.exe</Image>
      <Image condition="contains">7zip</Image>
    </FileCreateTime>
 
    <!--Stäng av loggning av avslutade processer (för att vi inkluderar ingenting)-->
    <ProcessTerminate onmatch="include" />
 
  </EventFiltering>
</Sysmon>

 

Man kan filtrera på vilka fält man vill i eventen, och villkoren kan vara exempelvis vad fältet ska innehålla, sluta med, vara lika med, vara lägre/högre än m.m.

För att helt sätta på eller stänga av loggning av en händelsetyp, använder man ”exclude” respektive ”include” utan att specificera några filter. Det känns kanske fel att stänga av all loggning genom att skriva ”include”, men det är ju för att listan på händelser man ska inkludera är tom (se sista regeln i exempelfilen ovan).

Konfigurationsfilen är riktigt användbar om man vill sålla bort ointressanta händelser (false positives), eller enbart vill leta efter/övervaka en mycket specifik händelse.

För mer info och detaljer om konfigurationsfiler rekommenderas framför allt Marks slides [6] från RSA-konferensen.

Central loggning/övervakning

Windows eventloggar är inte är särskilt skyddade mot manipulering/radering om nu en angripare väl tagit kontroll över den lokala datorn, så för att skydda loggarna och dessutom för att få en central övervakning/loggning så är det relativt enkelt att integrera med exempelvis Splunk eller Microsoft OMS för att skicka iväg och spara loggarna centralt. Vid en sådan setup kan man bland annat skapa dashboards och larm baserat på informationen från SysMons loggar från samtliga datorer i nätverket, och exempelvis korrelera händelser från olika datorer för att skapa larm etc. Hur man skapar en sådan setup är något beroende av det övervakningsprogram man valt, men det finns länkar och mer info om integrering med Splunk eller OMS i bland annat [6] och [9].

Slutsats

Som de flesta andra i Sysinternals svit, är Sysmon ett verktyg med stor användbarhet för Windowsanvändare/administratörer/säkerhetsspecialister etc.

SysMon är ett intressant verktyg bara att köra lokalt, men det har ännu större potential om man i en företagsmiljö installerar det på samtliga datorer och sätter upp en nätverksspännande övervakning. Då kan dess loggar användas för exempelvis central larmning och dashboards, och vara till oerhörd stor hjälp vid såväl upptäckt som spårning/forensisk utredning vid incidenter som malware eller hackerintrång som spridit sig via nätverket, vilket inte är helt ovanligt för APT exempelvis.

Även om vi säkerhetsfolk brukar gilla ordentlig loggning så kan det ibland gå till överdrift, så lite tid och tanke bör nog läggas på att konstruera en konfigurationsfil som filtrerar bort vissa händelser för att inte överflöda loggutrymmet med ointressanta loggar.

Slutord och rekommendation blir: Installera och testa SysMon, för en vacker dag kommer även du den bäste att råka ut för någon slags incident som detta verktyg kan vara till god hjälp vid.

Referenser/länkar:

[1] – RSA Conference USA 2016, http://www.rsaconference.com/events/us16

[2] – Session: Linguistic Passphrase Cracking, https://www.rsaconference.com/events/us16/agenda/sessions/2396/linguistic-passphrase-cracking

[3] – Post Passwords 2015 - Phraser release on Github (earlier blogpost related to our talk), http://www.simovits.com/blogg/post-passwords-2015-conference-phraser-release-github

[4] – International Association For Cryptologic Research, Report 2016/246 - Linguistic Cracking of Passphrases using Markov Chains, https://eprint.iacr.org/2016/246

[5] – Session: Tracking Hackers on Your Network with Sysinternals Sysmon, https://www.rsaconference.com/events/us16/agenda/sessions/2461/tracking-hackers-on-your-network-with-sysinternals

[6] – Slides: Tracking Hackers on Your Network with Sysinternals Sysmon, https://www.rsaconference.com/writable/presentations/file_upload/hta-w05-tracking_hackers_on_your_network_with_sysinternals_sysmon.pdf

[7] – Sysinternals website, www.sysinternals.com or https://technet.microsoft.com/sysinternals/

[8] – SysMon info & download, https://technet.microsoft.com/sysinternals/sysmon

[9] – SysMon/Splunk integration, http://blogs.splunk.com/2014/11/24/monitoring-network-traffic-with-sysmon-and-splunk/

[10] – Virustotal search, https://www.virustotal.com

Skribent(er): 
Peder Sparell

Den fattige forensikern

Publicerat: 
2016-01-08 14:11

Forensik i alla dess former börjar bli allt mer vanligt förekommande.
Problemet är att det ofta är dyrt med både den mjukvara och hårdvara som behövs för att genomföra en forensisk undersökning.
I den här artikeln undersöker vi vad vi kan åstadkomma med en begränsad budget och när vi enbart använder oss av freeware.
 

Scenario:
Här kommer vi titta närmare på ett scenario där vi har en suspekt dator varifrån vi tror att företagshemligheter har spridits.
Vi har tagit reda på följande information om datorn:
⦁    Kör Windows 7 home edition
⦁    Kontot som informationen stulits ifrån är lösenordskyddad
⦁    Datorn är påslagen och användaren har tidigare loggat in och därefter låst kontot
⦁    Har en firewire-port

Till att börja med måste vi först logga in och hämta ut så mycket som möjligt av den volatila informationen, lagrad i datorns RAM-minne, innan vi undersöker hårddisken.  Lyckligtvis vet vi att datorn har en firewire-port samt att operativsystemet är Windows 7. Detta innebär att vi kan använda en side-channel attack (även kallad Firewire-attack) för att på sådant sätt ändra några värden i RAM-minnet och ta oss förbi hela inloggnings-processen. Vi använder oss här av en firewire till firewire sladd (kostnad: ca 60 kr på Webbhallen) för att koppla vår angreppsdator till måldatorn. Därefter kör vi programvaran Inception på vår angreppsdator som används för olika typer av side-channel angrepp som vi nu använder för att ändra parametrarna i RAM-minnet för att ta oss förbi inloggningsprocessen:

Efter att värderna ändrats kan du använda valfritt lösenord för att logga in

Väl inne på systemet monterar vi en USB-sticka som vi tidigare har förberett med verktyg som vi kan använda för att utvinna volatil information.
Vi kör alla kommandon från den kommandotolk som ligger på USB-minnet för att förminska kontaminering och undvika fällor som användaren kan ha lagt. Först upp kör vi netstat som är ett inbyggt program i Windows som listar alla öppna portar på datorn. Vi tar också en lista över körande processer med kommandot tasklist och hämtar nuvarande internet-inställningar med kommandot ipconfig.
När vi har hämtat ut den grundläggande informationen så är det dags att samla in lösenord.
Här kör vi programvaran Mimikatz som kan utvinna lösenord och annan känslig information från RAM-minnet.
 

I Mimikatz logfil ser vi lösenordet för användaren i klartext.

Nu har vi hämtat ut all volatil information vi behöver och även lösenord.
Lämpligtvis bör man som en forensisk utredare även ta en kopia av det volatila minnet på det undersökta systemet. Detta kan göras med hjälp av FTK Imager, men i detta fall anser utredaren att det är slöseri med tid och fortsätter utan att ta en avbild.
Vi kan nu stänga av datorn och gå vidare med att utvinna informationen ur hårddisken.

Vi monterar hårddisken på vår undersökningsdator med hjälp av en SATA till USB konverterare(kostnad: ca 190 kr på Webbhallen alternativt 50 dollar för en med writeblocker på Amazon) och kör därefter FTK imager för att ta en avbild på hårddisken.  Vi har nu en avbild på hårddisken som vi kör alla operationer mot. Nästa steg är att manuellt undersöka hårddisken efter ledtrådar som kan hjälpa oss i vår utredning.

Efter flera timmar intensivt letande hittar vi tillslut en ledtråd som kan hjälpa oss med vår utredning.

ZIP-filen är krypterad. Lyckligtvis glömmer vi inte bort att användare gillar att återanvända lösenord. Vi prövar några olika varianter av lösenordet med gemener och versaler på olika platser i lösenordet och med specialtecken och siffror och till slut lyckas vi dekryptera filen.
Det bör även noteras att denna process kan automatiseras genom att använda Jumbo patchen för John the ripper som inkluderar  zip2john, vilket är ett verktyg för att knäcka lösenord till zip-filer.

Bingo! Vi har nu bevis på att den misstänkta samlat hemlig information i en behållare, vilket är högst misstänksamt! Nästa steg är att ta reda på om filerna har skickats vidare till en annan part. Under den manuella undersökningen observerades en installation av Mozilla Thunderbird e-postklient. Med lite tur så är e-postklienten inställd på att spara meddelanden lokalt på hårddisken. För att undersöka detta använder vi programmet Mailviewer och navigerar därefter till Thunderbirds standardmapp för att spara e-postmeddelanden, vilket oftast är under C:\Users\"användarnamn"\AppData\Thunderbird på en Windows-installation.

Här hittar vi ett utgående mail som ger starka indikationer på att vår misstänkte har skickat de superhemliga filerna till en annan person. Utredaren anser nu att vi har tillräckligt med bevis för att påvisa ett brott och kan därmed börja skriva ihop vår rapport

Slutsats
Som slutsats kan vi konstatera att en forensisk undersökning med enbart freeware är fullt möjlig.
Det blir en del mer manuellt arbete och vi behöver använda en stor upplaga av olika verktyg för att täcka olika aspekter, vilket även sammanfaller med fördelen för kommersiella verktyg.
I exempelvis Encase eller FTK analyser så har vi alla verktyg på samma plats, de är mer lättanvända och tack vare indexeringsfunktioner blir större utredningar snabbare. Dock ska man inte utesluta freeware helt från en utredning bara för att man råkar sitta på en Encase/FTK-licens. Många av de program som nämndes ovan är anpassade för specialområden och har därmed ibland funktioner som försvinner i de större verktygslådorna.

Hårdvara
Firewire till firewire-sladd :
Webhallen
SATA till USB adapter:  Webhallen
SATA till USB adapter med writeblocker: Amazon

 

 

Skribent(er): 
Peter Hildeblom