Kravställning

Kravställning vid all utbyggnad av IT är en central faktor för att projekt skall lyckas och hamna på önskad kostnad. Vid all funktionell kravställning måste också icke funktionella krav, så som krav på säkerhet, ställas för att förseningar eller överraskningar inte ska uppkomma senare i projektet.

Det är väldigt viktigt att kravställning, vad som avser säkerhet, kommer tidigt in i processen för varje IT-projekt. Det har många gånger visat sig att om säkerhetskrav kommer in sent i processen, kan det innebära att stora förändringar måste göras för att säkerhetskraven skall kunna uppnås. Ett enda ”säkerhetskrav” som upplevs som självklart för verksamheten kan omkullkasta val av plattform, produkt och utvecklingsmetodik. I många fall slutar det med att verksamheten är tvungna att acceptera en större risk än vad man tänkt sig i och med att kraven kom in sent i processen. Exempel på IT-projekt där säkerhetskrav är särskilt viktiga är:

  • Utlokalisering av IT-verksamhet
  • Ombyggnad av nätverk
  • Egen utveckling av verksamhetssystem
  • Upphandling av komplicerade verksamhetssystem
  • Upphandling av säkerhetsprodukter

Exempel på tjänster vi levererar

vi har erfarenhet vad avser säkerhetskravställningar

  • Utlokalisering av IT-verksamhet
  • Upphandling av verksamhetssystem som implicit innebär höga säkerhetskrav
  • Kravställning vid systemutveckling

Vår erfarenhet vid kravställning, gör att kraven utformas på ett sådant sätt att acceptanstest och verifiering av krav kan genomföras på ett kostnadseffektivt sätt.

Vi kan på begäran uppvisa referenser på uppdrag utförda inom detta område.